New taxa of spiders (Araneae) from the world in 2022

 
Ruihan Yang, Meichen Yan, Ludan Zhang, Hongxin Liu, Joseph KH Koh, Qiaoqiao He, Zhiyuan Yao (2023) New taxa of spiders (Araneae) from the world in 2022. Biodiversity Science, 31, 23175. DOI: 10.17520/biods.2023175.